Contact Us
Contact Us
Company :   Shenzhen EXSON Technology Co., Ltd.

Address :    2F-M1 Xia wei Industrial Park, Guan lan, Long hua District Shenzhen Guangdong China

Zip Code :   518110

Email:          Dragon@exsontech.com

Telephone :  86-0755-21054676

Fax :             86-0755-21054676